روش های مختلف زایمان

روش های مختلف زایمان زایمان از سال 1900، تحولات عظیمی در شیوه های زایمان اتفاق افتاد. به طور مثال از سال 1940 بیشتر زایمان ها در بیمارستان انجام می شود. با افزایش علم و تکنولوژی، برای زایمان امن ترین روش ها را ابداع نموده تا مادر از زایمان خود بهترین تجربه را داشته و نوزاد اطلاعت بیشتر دربارهروش های مختلف زایمان[…]