سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم جهت منعکس کردن امواج صوتی با هدف تولید نمایی از اندام ها و دیگر ساختارهای قسمت فوقانی شکم استفاده می شود . برخی مواقع متخصص سونوگرافی بررسی های زیادی را روی اندام خاصی انجام می دهد .

سونوگرافی-شکم

سونوگرافی-شکم

سونوگراف